Mukundamala - a series of 8 pravachana by Dr. M.G.Prasad

  2018-02-24 v1,2
  
  Lecture
  
  
  
  श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति
  भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति ।
  नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेत्य्
  आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द ॥ १॥
  
  
  जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं
  जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः ।
  जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो
  जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥ २॥
  ===========================================
  2018-03-25 v3-10
  
  Lecture
  
  मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे
  भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् ।
  अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे
  भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥ ३॥
  
  नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः
  कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् ।
  रम्यारामामृदुतनुलता नन्दने नापि रन्तुं
  भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥ ४॥
  
  नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे
  यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन्पूर्वकर्मानुरूपम् ।
  एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि
  त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ ५॥
  
  दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो
  नरके वा नरकान्तक प्रकामम् ।
  अवधीरितशारदारविन्दौ
  चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ ६॥
  
  कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तं
  अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः ।
  प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः
  कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ ७॥ 
  
  चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं
  मन्दहासमुदिताननाम्बुजं
  नन्दगोपतनयं परात् परं
  नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् ॥ ८॥
  
  करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने
  श्रममुषि भुजवीचिव्याकुलेऽगाधमार्गे ।
  हरिसरसि विगाह्यापीय तेजोजलौघं
  भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि ॥ ९॥
  
  सरसिजनयने सशङ्खचक्रे
  मुरभिदि मा विरमस्व चित्त रन्तुम् ।  
  सुखतरमपरं न जातु जाने 
  हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यम् ॥ १०॥
  ===========================================
  2018-04-01 v11-16
  
  Lecture
  
  माभीर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातनाः  
  नामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः ।
  आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं
  लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः ॥ ११॥
  
  भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां
  सुतदुहितृकलत्रत्राणभारार्दितानाम् ।
  विषमविषयतोये मज्जतामप्लवानां
  भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥ १२॥
  
  भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं
  कथमहमिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम् ।
  सरसिजदृशि देवे तारकी भक्तिरेका 
  नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् ॥ १३॥
  
  तृष्णातोये मदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले
  दारावर्ते तनयसहजग्राहसङ्घाकुले च ।
  संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्
  पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ ॥ १४॥
  
  माद्राक्षं क्षीणपुण्यान्क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान्पदाब्जे
  माश्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितमपास्यान्यदाख्यानजातम् ।  
  मास्मार्षं माधव त्वामपि भुवनपते चेतसापह्नुवानान् 
  माभूवं त्वत्सपर्यापरिकररहितो जन्मजन्मान्तरेऽपि ॥ १५॥
  
  जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं
  पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युतकथाः श्रोत्रद्वय त्वं शृणु ।
  कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं
  जिघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन् नमाधोक्षजम् ॥ १६॥
  =========================================
  2018-04-14 v17-20
  
  Lecture
  
  हे लोकाः श्रुणुत प्रसूतिमरणव्याधेश्चिकित्सामिमां 
  योगज्ञाः समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः ।
  अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयतां
  तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वानमत्यन्तिकम् ॥ १७॥
  
  हे मर्त्याः परमं हितं श्रुणुत वो वक्ष्यामि सङ्क्षेपतः
  संसारार्णवमापदूर्मिबहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः ।
  नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं
  मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः ॥ १८॥
  
  पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गोऽनल -
  स्तेजो निःश्वसनं मरुत् तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः ।
  क्षुद्रा रुद्रपितामहप्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुरा
  दृष्टे यत्र स तावको विजयते ᳚भूमावधूतावधिः ॥ १९॥
  
  बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः
  कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्गीर्णबाष्पाम्बुना ।
  नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिनां
  अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् ॥ २०॥
  ======================================
  2018-06-02 v21-23
  
  Lecture
  
  हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते
  हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधव ।
  हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां
  हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना ॥ २१॥
  
  भक्तापायभुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिर्  
  गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः
  यः कान्तामणिरुक्मिणीघनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः 
  श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः ॥ २२॥
  
  शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रं
  संसारोत्तारमन्त्रं समुचिततमसः सङ्घनिर्याणमन्त्रम् । 
  सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रं
  जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् ॥ २३॥
  
  =============================================
  2018-06-17 v24-28
  
  Lecture
  
  व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधं 
  दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिजगतां सञ्जीवनैकौषधम् । 
  भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधं  
  श्रेयःप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् ॥ २४॥
  
  आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं  
  मेदश्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि ।  
  तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद -
  द्वन्द्वाम्भोरुहसंस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः ॥ २५॥
  
  श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं
  केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि । 
  हा नः पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मिं -
  स्तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् ॥ २६॥
  
  मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे
  मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव ।
  त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य-
  भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥ २७॥
  
  नाथे नःपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा
  सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति ।
  यं कञ्चित्पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्थदं
  सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढा वराका वयम् ॥ २८॥
  
  ============================
  2018-07-15 v29-34
  
  Lecture
  
  मदन परिहर स्थितिं मदीये
  मनसि मुकुन्दपदारविन्दधाम्नि ।
  हरनयनकृशानुना कृशोऽसि
  स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः ॥ २९॥
  
  तत्त्वं ब्रुवाणानि परं परस्तान्  
  मधु क्षरन्तीव अहो क्षरन्तीव सुधां पदानि ।
  प्रवर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे  
  नामानि नारायणगोचराणि ॥ ३०॥
  
  इदं शरीरं परिणामपेशलं  
  पतत्यवश्यं पतत्यवश्यं श्लथसंधि जर्जरम् ।
  किमौषधैः क्लिश्यसि मूढ दुर्मते
  निरामयं कृष्णरसायनं पिब ॥ ३१॥
  
  दारा वाराकरवरसुता ते तनूजो विरिञ्चिः  
  स्तोता वेदस्तव सुरगणो भृत्यवर्गः प्रसादः ।
  मुक्तिर्माया जगद् अविकलं तावकी देवकी ते 
  माता मित्रं बलरिपुसुतस्तत्त्वदन्यंन जाने ॥ ३२॥
  
  कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमध्वं सदा
  कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तस्मै नमः ।
  कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं
  कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतद् अखिलं हे! कृष्ण रक्षस्व माम् ॥ ३३॥
  
  तत् त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे
  विष्णो कृपां परमकारुणिकः खलु त्वम् ।
  संसारसागरनिमग्नमनन्त दीनं
  उद्धर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि ॥ ३४॥
  
  
  ===================================
  2018-09-09 v35-40
  
  Lecture
  
  
  नमामि नारायणपादपङ्कजं
  करोमि नारायणपूजनं सदा ।
  वदामि नारायणनाम निर्मलं
  स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् ॥ ३५॥
  
  श्रीनाथ नारायण वासुदेव
  श्रीकृष्ण भक्तप्रिय चक्रपाणे ।
  श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे
  श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे ॥ ३६॥
  
  अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण 
  गोविन्द दामोदर माधवेति । 
  वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित्
  अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम् ॥ ३७॥ 
  
  ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं
  हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् ।
  समाहितानां सतताभयप्रदं
  ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ॥ ३८॥
  
  क्षीरसागरतरङ्गशीकरा -
  सारतारकितचारुमूर्तये ।
  भोगिभोगशयनीयशायिने
  माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥ ३९॥ ॥ का १५॥
  
  यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ  
  मित्रे द्विजन्मवरपद्मशरावभूताम् ।  
  तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन
  राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण ॥ ४०॥
  
  ॥ इति श्रीकुलशेखरेण विरचिता मुकुन्दमाला सम्पूर्णा ॥